Σχετικά με το πρόγραμμα

Σχετικά με το πρόγραμμα​

H διαδικασία ενσωμάτωσης και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στις χώρες υποδοχής της Ε.Ε., αν και βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος μετά την πρόσφατη προσφυγική – ανθρωπιστική κρίση, εξακολουθεί να κινείται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς. Οι μετανάστες βρίσκονται αντιμέτωποι με διακρίσεις, εμπόδια όσον αφορά στο επίπεδο επικοινωνίας και αλφαβητισμού τους στη χώρα υποδοχής, δυσκολίες όσον αφορά στην αναγνώριση των προσόντων και δεξιοτήτων τους και περιορισμένη πρόσβαση σε ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα και στην αγορά εργασίας. To IntergrAction στοχεύει στην προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στο τοπικό περιβάλλον υποδοχής, παρέχοντας καινοτόμα εργαλεία που βελτιώνουν τις γλωσσικές, κοινωνικοεπαγγελματικές και επιχειρηματικές τους ικανότητες ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στις τοπικές κοινωνίες.

Οι στόχοι του προγράμματος:

01
Ενδυνάμωση των γλωσσικών δεξιοτήτων των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο

προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.

02
Αύξηση της απασχολησιμότητας των μεταναστών

μέσω της ενίσχυσης των κοινωνικών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών τους δεξιοτήτων, που θα τους βοηθήσουν στην εύρεση εργασίας και την αυτοαπασχόληση.

03
Ανάπτυξη των κοινωνικών και διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μεταναστών

ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή τους στις τοπικές κοινωνίες των χωρών υποδοχής.

04
Ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα προβλήματα

που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, ελαχιστοποιώντας το αίσθημα ξενοφοβίας.

05
Ανάπτυξη μιας πιο αποτελεσματικής και στενής συνεργασίας μεταξύ αρχών, οργανισμών και φορέων

που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μετανάστευσης, του προσφυγικού και της διαδικασίας ένταξης.

Πώς θα επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι;

Με τη δημιουργία
ψηφιακών εργαλείων

που θα ενισχύουν τις γλωσσικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο και τα οποία θα χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται με τις προαναφερθείσες ομάδες.

Με τη δημιουργία εγχειριδίου
το οποίο θα διεκολύνει την επιχειρηματικότητα

και τη διαδικασία ίδρυσης επιχειρήσεων από μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Με τη διοργάνωση εργαστηρίων στα οποία θα γίνεται ψηφιακή αφήγηση προσωπικών ιστοριών από ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο

προς τους ανθρώπους της κοινωνίας υποδοχής, με στόχο την ευαισθητοποίηση των τελευταίων σε θέματα μετανάστευσης.